สื่อการเรียนรู้ / MATERIALS


หนังสือสุขภาพดีเริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน

หนังสือ                         สุขภาพดีเริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน
หนังสือสุขภาพดี เริ่มต้นที่อนามัยในบ้าน จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรอนามัยในบ้าน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเพื่อให้ผู้เข้าการอบรม และผู้สนใจนำความรู้ด้านอนามัยในบ้านไปทบทวนหรือเผยแพร่ นำไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือรู้รักษ์สุขภาพ

หนังสือ                         รู้รักษ์ สุขภาพ
หนังสือรู้รักษ์ สุขภาพ เนื้อหามุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงการดูแลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือเคหพยาบาล หลักสูตรและคู่มือวิทยากร

หนังสือ                         เคหพยาบาล หลักสูตรและคู่มือวิทยากร
เคหพยาบาล : หลักสูตรและคู่มือวิทยากร จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรมในหลักสูตรการอบรมวิทยากรเคหพยาบาล     เพื่อให้วิทยากรมีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และขยายผลการฝึกอบรม ความรู้เรื่องเคหพยาบาลไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มให้เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือเคหพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

หนังสือ                         เคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  (ฉบับการ์ตูน)
หนังสือเคหพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (ฉบับการ์ตูน)  ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยได้รับรวบรวมสาระความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน อย่างสั้นๆ เข้าใจง่ายในรูปแบบของการ์ตูน สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปศึกษา เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้

 

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิทยากรเครือข่ายฯ ใช้เป็นคู่มือในการจัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยมีการบอกแนวทางในการจัดอบรม รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่วิทยากรเครือข่ายฯ ต้องจัดทำเมื่อมีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน เพื่อเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางของสภากาชาดไทย

ราคา - บาท

อ่านเพิ่มเติม...