กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2562

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2562"การปฐมพยาบาลเพื่อผู้ด้อยโอกาส" วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.00น.-12.00น.ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) ให้เข้าร่วมการประชุมและอบรม Asia Pacific Regional First Aid Training of Trainer of Trainers and Regional First Aid Meeting

İlkyardım ve Sağlık Eğitim Merkezi Tayland Kızılhaç Topluluğu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları tarafından seçildi. Lumpur'da Temmuz 2019 Agustos 29-3 Tarihleri AIT kuala, Pasifik'in, Bölgesel, İlkyardım, Asya Eğitmen Eğitimi Bölgesel İlk Yardım Toplantısı'nda Bulunan Bayanlar Ettik Arasında , Bayanlar Piyachat Tiyatrosu (Eğitim İlkyardım Grubu Başkanı) Nuchanart Birlikte Giriş Alıntı Manaiai ,,. Charoen ,, (. Wittaya Jaram., Eğitim İlkyardım .. Grubu) bu eğitimin dağıtımcısıdır.

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย โดย​ ผศ.ศิริพร​ พุทธ​รังษี​ ผู้อำนวยการศูนย์​ฝึกอบรม​ปฐมพยาบาล​และสุขภาพ​อนามัย​ ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามประเมินผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนปากเมง จ.ตรัง ร่วมกับ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะ กองกำกับการตำรวจน้ำ และ อาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชน จ.ตรัง ณ ห้องประชุมทรายทอง รีสอร์ท จังหวัดตรัง ในการนี้ได้ร่วมชมการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนปากเมงและร่วมสังเกตุ​การณ์​ฝึกอบรม​อาสาสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยได้กล่าวรายงานต่อเลขาธิการสภกาชาดไทย นายแผน วรรณเมธีประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมสรุปประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย" ในการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯได้สร้างวิทยากรเครือข่ายทั้งสิ้น จำนวน 165 คน จาก 31 จังหวัด ประกอบด้วย 1.วิทยากรเครื่อข่ายหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จำนวน 62 คน จาก 10 จังหวัด 2.วิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 60 คนจาก 10 จังหวัด และ 3.วิทยากรเครื่อขายหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จำนวน 43 คนจาก 11 จังหวัด เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...