โครงสร้างสำนักงานและบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  พุทธรังษี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


นางสาวนิตยา ร่มรื่น
รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

 

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล


นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
 

นางอัญชนา สัจจวิโส

ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6
 

นางพรทิพา ศิลาวัชรพล

วิทยาจารย์ 6
 

นางสาวณัฐยา อุดมวงษ์

วิทยาจารย์ 6


นางสาววิไลภรณ์  วงษ์กิติโสภณ

วิทยาจารย์ 6
 

นางสาวสิรินทร์ธร มูลสาร

วิทยาจารย์ 5


นายอรุณ ทิมเจริญสมบัติ

วิทยาจารย์ 5
 

นางสาวพิชามญชุ์ ไหว้พรหม

วิทยาจารย์ 5
 

นางศรุดา  เถาวัลย์

วิทยาจารย์ 4


นางสาวนีรนุช  แม้นมินทร์

วิทยาจารย์ 4

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย


นางกรรณิกา ดาวไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
 

นางอรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์

ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7
 

นางสาวดารุณี ภูษณสุวรรณศรี

ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7
 

นางสาวพิชญา สุธีวีระขจร

ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6
 

นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง

ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6
 

นางสิภัสสร มินทะมอน

วิทยาจารย์ 6
 

นางเรณู ประยงค์กุล

วิทยาจารย์ 6


นางสิรินธร แก่นทอง

วิทยาจารย์ 6


นางสาวเกศินี จงมนตรี

วิทยาจารย์ 6
 

นางสาวศุวรินทร์ แก้วพวง

วิทยาจารย์ 5


นางสาวกุลยา  จองวรกุล

วิทยาจารย์ 4

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     


นางสาวสิริลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นายภูวนาถ พุ่มพฤกษ์

นายช่างศิลป์ 6
 

นายสุวัช เจริญสุข

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 5
 

นางจันจิรา สุขพงษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
 

นางสาวเจนจิรา พวงดอกไม้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
 

นางสาวน้ำมนต์ อุทยมกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5


นางจีราวัลย์ อามาตย์สมบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
 

นางสาวพัชมนต์ ปิยางกูร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
 

นายภาวัต  บุญธรรม

นักการภารโรง
 

นายธีระวัฒน์  ไชยคีนี

นักการภารโรง