โครงสร้างสำนักงานและบุคลากรศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ที่ปรึกษาเลขาธิการ ด้านฝึกอบรมปฐมพยาบาลสภากาชาดไทย

 


นางสาวนิตยา ร่มรื่น
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการ

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

1.กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล


นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล

นางอัญชนา สัจจวิโส
ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6

นางพรทิพา ศิลาวัชรพล
วิทยาจารย์ 6

นางสาวณัฐยา อุดมวงษ์
วิทยาจารย์ 6

นางนุชนารถ มะโนนัยเจริญ
วิทยาจารย์ 6

นางสาวสิรินทร์ธร มูลสาร
วิทยาจารย์ 5

นางสาวพิชามญชุ์ ไหว้พรหม
วิทยาจารย์ 5
 
 

นายอรุณ ทิมเจริญสมบัติ
วิทยาจารย์ 4

นางสาวศศิธร แย้มกลิ่น
วิทยาจารย์ 4

2.กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย


นางกรรณิกา ดาวไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย
 

นางอรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์
ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7

นางสาวดารุณี ภูษณสุวรรณศรี
ผู้ชานาญการพิเศษ วิทยาจารย์ 7

นางสาวพิชญา สุธีวีระขจร
ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6

นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทอง
ผู้ชานาญการ วิทยาจารย์ 6

นางสิภัสสร มินทะมอน
วิทยาจารย์ 6

นางเรณู ประยงค์กุล
วิทยาจารย์ 6

นางสิรินธร แก่นทอง
วิทยาจารย์ 6

นางสาวเกศินี จงมนตรี
วิทยาจารย์ 6 
 

นางสาวศุวรินทร์ แก้วพวง
วิทยาจารย์ 5

3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     


นางสาวสิริลักษณ์ โพธิ์ประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายภูวนาถ พุ่มพฤกษ์
นายช่างศิลป์ 6

นางนันทวัน มีทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

นายสุวัช เจริญสุข
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 5

นางจันจิรา สุขพงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

นางจีราวัลย์ อามาตย์สมบัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

นางสาวเจนจิรา พวงดอกไม้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

นางสาวน้ำมนต์ อุทยมกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

นางสาวพัชมนต์ ปิยางกูร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4

นายกันต์ศรัณย์ เชวงสันต์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการชั่วคราว
นักการภารโรง