การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน


หนังสือ                         การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วย โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้สั้นและเข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องด้วยตนเอง