เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( เรียนทฤษฎีแบบ Online ฝึกปฏิบัติแบบ Onsite )


หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชนแบบผสมผสาน  (Online & Onsite) (Basic First Aid Course)

แนวทางการอบรมแบบผสมผสาน (Online + Onsite) รายละเอียด ดังนี้

1. ผู้เข้ารับการอบรมให้เข้ากลุ่มใน Line Group ภายในวัน เวลาที่กำหนด เพื่อติดต่อสื่อสาร อัปเดตข้อมูลการฝึกอบรม และ เข้า Line meeting ก่อนเข้าฝึกปฏิบัติ (Onsite) ทางศูนย์ฝึกจะส่ง  QR Code ผ่านทาง email ของแต่ละท่าน

2. เรียนภาคทฤษฎี (เนื้อหา) ผ่านทางออนไลน์ (เรียนเวลาไหนก็ได้แต่ต้องเรียนและทำข้อสอบให้ผ่านก่อนเข้ามาฝึกปฏิบัติ) ทางศูนย์ฝึกจะส่ง Link Google Classroom ให้เรียนและทำข้อสอบครบตามเวลาที่กำหนด

2.1 การเรียนออนไลน์ผ่านทาง Google Classroom ( Link ส่งให้ใน Line Group )
            - กรณีมีบัญชี email เป็น Gmail สามารถรับ Link เข้าเรียนได้เลย
            - กรณีไม่มีบัญชี email เป็น Gmail ให้สมัคร Gmail ก่อน
ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ทำ Link และ QR Code คู่มือการสมัคร Gmail และการเข้าเรียนผ่านทาง Google Classroom ไว้ให้ โดยจะส่ง ใน Line Group และ email  ของแต่ละท่าน


 Link : https://anyflip.com/bookcase/lkgzm

2.2 เมื่อเรียนทฤษฎีครบถ้วน ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีในทุกเรื่อง และทำข้อสอบรวมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะส่ง ใบรับรอง ว่าได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ให้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านทาง email ของแต่ละท่าน สามารถ print หรือ save ได้ (ใบรับรองภาคทฤษฎีมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงเมื่อมีการฝึกปฏิบัติและทดสอบ (Onsite)

3. เรียนภาคปฏิบัติ นัดหมายวันเข้ามาฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ หากทำครบทั้ง 2 กระบวนการ (ผ่านทฤษฎี+ฝึกปฏิบัติและทดสอบ) จึงจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร
หมายเหตุ : การฝึกปฏิบัติและทดสอบ (onsite) จะกำหนดวัน เวลา อีกครั้ง ขึ้นกับสถานการณ์และนโยบายของสภากาชาดไทย โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ จะแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าการอบรมผ่านทาง email หรือโทรศัพท์แจ้ง รวมถึงส่งข่าวสารใน Line Group ให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ