การอบรมหลักสูตร “วิทยากรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล” โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตร “วิทยากรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล” ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ โดย ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานการจัดการอบรมโดย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ในการนี้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมเรื่องจิตอาสากับเหล่ากาชาด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน