รายงานประจำปี 2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2561

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 61 01 พ.ย. 61 01 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 01 ก.พ. 62 01 มี.ค. 62 01 เม.ย. 62 01 พ.ค. 62 01 มิ.ย. 62 01 ก.ค. 62 01 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA0101] หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน2111
[FA0201] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น1111
[FA0301] หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ111
[FA0203] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น372225682387
[HH0202] หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก
[FA99] ประชุม FA
[FA0202] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3111
[FA0502] หลักสูตรวิทยากรสอนการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล1
[FA0302] หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 223
[FA0402] หลักสูตรการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ4
[FA0403] หลักสูตรการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในเด็กและทารก เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ1
[FA0401] หลักสูตรการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและสำลักในผู้ใหญ่ เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ1


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2561

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 61 01 พ.ย. 61 01 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 01 ก.พ. 62 01 มี.ค. 62 01 เม.ย. 62 01 พ.ค. 62 01 มิ.ย. 62 01 ก.ค. 62 01 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[FA0203] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น39419410910676
[HH1001] หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ1
[HH0901] หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ1
[HH99] ประชุม HH1
[HH0202] หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก211
[HH0302] หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ262
[HH0301] หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ545
[HH0201] หลักสูตรการดูแลมารดาและทารก1