รายงานประจำปี 2561

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2561

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 61 01 พ.ย. 61 01 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 01 ก.พ. 62 01 มี.ค. 62 01 เม.ย. 62 01 พ.ค. 62 01 มิ.ย. 62 01 ก.ค. 62 01 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62
งานกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
[FA1] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น372223211
[FA99] ประชุม FA
[FA10102_1] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเท่านั้น)3111
[FA3] หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ111
[FA0101] หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน2111


ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2561

งาน/โครงการ/กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
1
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
2
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
3
กำหนดการปฏิบัติงานไตรมาสที่
4
01 ต.ค. 61 01 พ.ย. 61 01 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 01 ก.พ. 62 01 มี.ค. 62 01 เม.ย. 62 01 พ.ค. 62 01 มิ.ย. 62 01 ก.ค. 62 01 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62
งานกลุ่มงานสุขภาพอนามัย
[FA1] หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3941834
[HH99] ประชุม HH1
[HH5] หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก1