"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จังหวัดสุโขทัย
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019
วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี