"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

ศูนย์ฝึกอบรมจึงขอเลื่อนหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน จากวันที่ 3 -7 มิถุนายน 2562 เป็นวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์ฝึกอบรมจึงขอเลื่อนหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน จากวันที่ 3 -7 มิถุนายน 2562 เป็น
วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 10 มิ.ย.2562 เวลา 08.30 ทางออนไลน์เท่านั้น
http://www.training.redcross.or.th/

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย จ.พิจิตร
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลรีสอร์ท จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้รับเชิญเป็นเกียรติ จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2561 หลายสาขาวิชาด้วยกัน ครั้งนี้มีวิทยาจารย์จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สำเร็จในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 2 ท่าน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 โดยมี ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดสกลนคร
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม โกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 51 คน
กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จ.สุพรรณบุรี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครื่อข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ณ สถานีหมอชิต
กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก การสรุปผลการอบรม นิทรรศการภาพ การนำเสนอสื่อรณรงค์ และการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ

เครือข่าย / NETWORK

อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน