"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง )  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2562
ตำแหน่งที่รับสมัครตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง )  เพศชาย  1 อัตรา จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 8,800 บาท  ค่าครองชีพ ชั่วคราวเพิ่ม 2,000 บาท รวมเดือนละ (บาท) 10,800 บาท สามารถสมัครได้ที่
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ชั้น 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 02 2564041-42 ต่อ 2105  

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. ชุมพร ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมไข่มุกไพลิน. โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จาก 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทุ่ง ตำบลนาชะอัง ตำบลหาดพันไกร ตำบลวังไผ่ตำบลหาดทรายรี และ ตำบลตากแดด รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 97 คน
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ.แพร่
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับวิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ได้นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. แพร่ ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองแพร่ อ. หนองม่วงไข่ อ. สูงเม่น อ. ร้องกวาง อ. วังชิ้น อ. เด่นชัย อ. ลอง และ อ. สอง รวมทั้งสิ้น 88 คน
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ. นราธิวาส
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. นราธิวาส ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเซ็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ พันตรีหญิงโนสมา หลีเซ็น นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอเมืองนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 100 คน
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ. ฉะเชิงเทรา
เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. ฉะเชิงเทรา ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นายฐากูล ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำอนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ. บางปะกง อ. บางคล้า และ อ. พนมสารคาม รวมทั้งสิ้น 100 คน

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ณ สถานีหมอชิต
กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก การสรุปผลการอบรม นิทรรศการภาพ การนำเสนอสื่อรณรงค์ และการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ

เครือข่าย / NETWORK

อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน